Over Voluit

Wie zijn we

We zetten voluit in op
‘samen sterker & sterker samen’.

Voluit is een organisatie die mensen waardeert om wie ze zijn. We bieden kwaliteitsvolle begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking, autisme of niet-aangeboren-hersenletsel en die kwetsbaar zijn in het leven. Bij Voluit geloven we in het belang van een inclusieve maatschappij, waar iedereen de kans krijgt om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. We doen dit verbindend, eigenwijs en wendbaar. 

Onze dienstverlening focust op alle mogelijke levensdomeinen: wonen, werken, dagbesteding en vrije tijd. We vertrekken vanuit de vraag en de mogelijkheden die er zijn en gaan op maat aan de slag. Wij bouwen sterke banden op tussen ons, onze cliënten en hun netwerken.  

Vanuit onze professionaliteit, door creatieve samenwerking en sociaal ondernemerschap met een blijvende impact streven we naar een sterkere toekomst voor alle betrokkenen. 

Onze kernregio’s zijn Groot-Gent en Evergem. We bedienen ook een deel van de Eerstelijnszone Meetjesland en Scheldekracht. Het forensisch team en team werk is actief in heel Oost-Vlaanderen.

Missie

ontmoeten en verbinden
warm en eigenwijs
grensverleggend
in de samenleving
met mensen in een kwetsbare situatie

Visie

Maak kennis met enkele van onze medewerkers

Ontstaan van Voluit

Obra|Baken en Den Dries deelden de ambitie om - door bundelen van mensen, expertise, middelen en infrastructuur – samen een bredere, meer diverse, duurzame en kwaliteitsvolle dienstverlening uit te bouwen als unieke en stevige partner in de kernregio’s Groot-Gent en Evergem en de Eerstelijnszone Meetjesland en Scheldekracht.  

Op 1 januari 2023 fusioneerden Den Dries en Obra|Baken. We beogen een stevige lokale verankering en streven naar een éénduidige positionering t.a.v. partners, doorverwijzers en stakeholders.  

De complementariteit in de bestaande diensten van beide partners resulteert in een “cluster van diensten” en stelt ons in staat om een antwoord te bieden op steeds grotere diversiteit en complexiteit in de zorgvragen. Met het forensisch team en team werk bestrijken we zelfs heel Oost-Vlaanderen. 

De bundeling van middelen laat toe overeenkomstige hiaten in te vullen hetgeen voor de partners apart niet of onvoldoende systematisch mogelijk was (vrije tijd, sociale innovatie, positionering, overhead, …) . 

Als organisatie kunnen we hierdoor ook meer loopbaanmogelijkheden – en variatie aanbieden aan onze medewerkers (inzetten op talent). 

Voluit zal verder evolueren naar een netwerkorganisatie die inzet op lokale verankering en sterke samenwerkingsverbanden over de sectoren heen. 

 1. 1974

  Ontstaan Dagcentrum Evergem

  Vanuit ouders van het MPI Evergem was er de vraag naar “wat na school met onze kinderen”. Zo ziet het Dagcentrum Evergem het levenslicht. Het dagcentrum start in de gebouwen van MPI Evergem.

 2. 1978

  Dagcentrum Evergem groeit

  Het dagcentrum maakt een mooie groei door. De gebouwen in de Langerbrugsestraat worden aangekocht, een verhuis volgt.

  Later start De Werkplek als antwoord op verbreding van het aanbod aan dagbesteding (semi-industrieel werk). Aanvankelijk startte de werkplek op in Kramershoek. Daarna verhuisde deze werking naar de Burggravenlaan. Hier is ze nog steeds gelegen.

 3. 1981

  Oprichting van Bezigheidshome Den Dries

  Vanuit MPI Evergem en Dagcentrum Evergem start Bezigheidshome Den Dries.

  Den Dries kent een voorlopige start in het kasteeltje van Doornzele als antwoord op een acute nood aan wonen voor volwassenen met een beperking (10 bewoners).

 4. 1982

  Baken ziet het levenslicht

  De vzw wordt opgericht met als doel het stimuleren, organiseren en coördineren van voorzieningen die bijdragen tot het bevorderen van de weerbaarheid van mensen in moeilijke levensomstandigheden. De maatschappelijke zetel is gelegen in Gent.

 5. 1984

  Baken start het project begeleid wonen

  Eerste bewoners zijn volwassenen met een verstandelijke beperking die voorheen in de psychiatrie woonden, maar daar niet echt op hun plaats waren. Zij vonden woonst in De Pinte met ondermeer ’t Pyntken als ons eerste gemeenschapshuis.

  Begeleiders waren toentertijd vrijwilligers, vrijgesteld van “stempelcontrole”.

 6. 1986

  Uitbreiding en aankoop van bouwgrond Den Dries

  In 1986 was er opnieuw  nood aan meer woonplaatsen voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Hierdoor kwam er opnieuw een uitbreiding met 10 bewoners in Den Dries.

  Ondertussen werd overgegaan tot de aankoop van 10.000 m² bouwgrond in het centrum van Evergem.

 7. 1991

  Erkenning begeleid wonen Baken

  In 1991 volgt de erkenning van Baken als dienst begeleid wonen van licht en matig mentaal gehandicapte personen door het Vlaams Fonds voor Sociale Integratie van Personen met een Handicap (VFSIPH) (22 personen).

  De eerste medewerkers werden “aangeworven”.  De Rooigemlaan was hun uitvalsbasis. Van daaruit brachten zij huisbezoeken.

 8. 1992

  Den Dries verhuist naar de Bolwerkstraat in Evergem

  In 1992 verhuist Den Dries naar de Bolwerkstraat, midden in een residentiele verkaveling.

  Een uniek project in die tijd met 5 aparte huizen met telkens leefgroepen van 12 personen. Bijna iedereen had een individuele kamer.

 9. 1992

  Dagcentrum Evergem wordt OBRA

  Met de groei van het dagcentrum Evergem, wordt het tijd voor een nieuwe naam.

  In 1992 wordt OBRA boven de doopvont gehouden.

   

 10. 1996

  Baken verhuist naar Karrenstraat

  Baken verhuist naar de Karrenstraat in Gent. Intussen telt onze erkenning 32 personen.

 11. 2001

  Uitbreiding doelgroep Baken

  Baken kende doorheen de jaren een gestage groei. (38 personen) Een verhuis naar een grotere locatie, het Groot Begijnhof in Gent, drong zich op.
  Tot op heden nog steeds onze uitvalsbasis voor mobiel-ambulante ondersteuning.

  De grootste vernieuwing is de uitbreiding van de doelgroep. Vanaf 2001 kunnen ook personen met ASS, NAH, een auditieve en/of visuele beperking begeleid worden door onze dienst.

 12. 2001

  OBRA start ontgrendeld

  Om personen met een verstandelijke handicap in de gevangenis te helpen hun positie te 'ontgrendelen' en hen een plaats te geven waar zorg en ondersteuning aangepast aan hun handicap kan worden verstrekt, start Centrum OBRA uit Evergem in 2001 Ontgrendeld op.

  Alhoewel zij niet veroordeeld zijn, maar wel geïnterneerd, zijn zij opgesloten in een voor hen totaal onaangepaste omgeving. Oorzaak hiervoor is het gebrek aan plaats en goede opvang buiten de gevangenis. OBRA biedt zowel binnen als buiten de gevangenis activiteiten aan die bijdragen tot het vergroten van de kans op re-integratie in de maatschappij, al dan niet in een beschermend milieu.

 13. 2013

  Ontstaan 4HOBO (OBRA)

  Onder de vleugels van Ontgrendel ontstaat 4HOBO. Dit is een antwoord op het hoge aantal jongvolwassenen in detentie en biedt aanklampende preventieve forensische outreach aan jongeren met een (vermoeden van een) beperking en risicogedrag. 

 14. 2014

  eerste samenwerking OBRA|Baken|Den Dries

  Rechtstreeks Toegankelijke Hulp is een belangrijke bouwsteen in de omslag naar Persoonsvolgende Financiering (Perspectiefplan 2020).

  RTH Groot-Gent wordt boven het doopvont gehouden in 2014.

  Den Dries, OBRA, Baken, Zonnehoeve|Living+ vormen een samenwerkingsverband met Baken als coördinatiepunt (penhouder).

 15. 2016

  Ontstaan Obra|Baken

  Obra en Baken fusioneren tot OBRA|BAKEN. Samen bundelen zij de ondersteuningsvormen:  dagbesteding (inclusief begeleid werk), mobiel-ambulante begeleiding en forensische ondersteuning aan jongvolwassenen én volwassenen.

 16. 2017

  Invoering persoonsvolgende financiering

  Persoonsvolgende financiering wordt ingevoerd in de sector VAPH. Dit luidt een ander tijdperk in. Den Dries en Obra|Baken worden vergunde zorgaanbieders. 

 17. 2020

  Erkenning delictgerichte contextbegeleiding (Obra|Baken)

  Obra|Baken krijgt een erkenning vanuit het agentschap Opgroeien voor 5 modules delictgerichte contextbegeleiding (Present).

 18. 2023

  Fusie Obra|Baken en Den Dries tot Voluit

  Op 1 januari 2023 fusioneren Den Dries en Obra|Baken. We beogen een stevige lokale verankering en streven naar een éénduidige positionering t.a.v. partners, doorverwijzers en stakeholders. 

Call to action

Samen voor verbinding